Кандидат-студент 2017

География – конспект

Posted on: август 22, 2009


Програмата за изпита по география в Софийски университет.

1. Географско положение и граници на България. Същност и особености. Видове географско положение, оценка и значение. Промени в териториалния обхват и границите на България. Съвременна оценка на държавните граници на България.
2. Климат на България. Същност и значение. Фактори за формиране на климата. Характеристика на климатичните елементи (температура, валежи и ветрове). Неблагоприятни климатични явления. Климатични области. Климатични ресурси. Замърсяване на въздуха.
3. Води на България. Същност и значение. Фактори за формиране. Характеристика на повърхностните и подземните води. Хидроложки области. Водни ресурси. Стопанска оценка – използване и опазване.
4. Дунавска равнина – природногеографска характеристика. Стопанска оценка. Използване и опазване на природните ресурси.
5. Черноморска област (Черно море и Българско черноморско крайбрежие) – природногеографска характеристика. Стопанска оценка. Използване и опазване на природните ресурси.
6. География на населението на България – Брой и териториално разпределение. Движение на населението – анализ и основни тенденции. Структура на населението – анализ, регионални различия и оценка. Работна сила, заетост и безработица. Демографски проблеми и демографска политика в България.
7. География на селищата в България. Фактори за възникване и развитие на селищата. Селищна мрежа. Класификация на селищата. Градски селища. Селски селища. Урбанизация – значение и пространствено развитие. Административно – териториално деление.
8.География на растениевъдството в България. Същност, особености и значение на растениевъдството. Развитие и отраслова структура на растениевъдството. Зърнени култури – значение и особености, фактори за развитие. Видове и териториално разпространение. Проблеми и тенденции в развитието на зърнените култури.
9. География на животновъдството в България. Същност, особености и значение. Фактори за развитие. Структура – отраслова и териториална. Проблеми и тенденции в развитието на животновъдството.
10. География на енергетиката в България. Същност, особености и значение. Развитие на енергетиката – фактори и етапи. Структура на енергетиката – отраслова и териториална. Проблеми и тенденции в развитието на енергетиката в България.
11. География на химическата промишленост в България. Същност, особености и значение. Развитие на химическата промишленост – фактори и етапи. Структура на химическата промишленост – отраслова и териториална. Проблеми и тенденции в развитието на химическата промишленост.
12. География на хранително-вкусовата промишленост в България. Същност, особености и значение. Развитие на хранително.вкусовата промишленост – фактори и етапи. Структура на хранителновкусовата промишленост – отраслова и териториална. Тенденции и проблеми в развитието на хранителновкусовата промишленост.
13. География на леката промишленост (текстилна, трикотажна, шивашка, кожаро-кожухарска, обувна промишленост и полиграфическа промишленост). Същност, особености и значение. Развитие – фактори и етапи. Структура на леката промишленост – отраслова и териториална. Проблеми и тенденции в развитието на леката промишленост.
14. География на транспорта на България. Същност, особености и значение. Транспортна система. Развитие на транспорта в България – фактори и етапи. Структура на транспортната система. Проблеми и тенденции в развитието на транспорта.
15. География на туризма в България. Същност, особености и значение. Фактори за развитие на туризма. Туристически ресурси. Развитие на туризма – етапи. Туристически райони в България . Проблеми и тенденции в развитието на туризма.
16. Югозападен социално-икономически регион (София -град, Софийска , Пернишка, Кюстендилска и Благоевградска област)

Методически указания
Програмата по География на България за кандидат-студенти включва основни раздели от учебния материал за 10 клас и от пособията за задължително избираема подготовка (ЗИП) за 12 клас на СОУ.
При характеристиката на природните компоненти – климат и води (теми от № до № 3) трябва да се спазва следната последователност:
Същност и значение, фактори за формиране. Характеристика на природния компонент, териториални закономерности и особености, стопанска оценка – използване и опазване.
При географската характеристика на природните области на България (теми № и № 5) изложението трябва да бъде в следната последователност:
Географско положение и граници. Геоложки строеж и полезни изкопаеми. Геоморфоложко развитие и особености на съвременния релеф. Морфографска подялба на областта. Географско разпространение, запаси и оценка на полезните изкопаеми. Анализ и оценка на климата, водите, почвите, растителността и животинския свят. Проблеми на рационалното използване и опазване на природните ресурси в областта .
При географския анализ на стопанските отрасли последователността на изложението трябва да бъде следната:
Същност, особености и значение на стопанския отрасъл. Място на отрасъла в структурата на сектора и в националното стопанство. Фактори и условия за развитие. Възникване и развитие на отрасъла – етапи. Структура – отраслова и териториална. Райони и центрове. Съвременни проблеми и перспективи за развитието на отрасъла.
При разработването на последната тема от Програмата по География на България трябва да се спазва следната последователност:
Географско положение, граници, площ на региона. Анализ и оценка на природните условия и ресурси. Географска характеристика на населението и селищната мрежа. Структура (отраслова и териториална) на регионалното стопанство. Място на региона в националната икономика. Административно-териториално устройство – области и общини. Характеристика на градовете в региона. Съвременни социално-икономически и екологични проблеми.
Изпитът по география на България е писмен и продължава 4 часа. Кандидат-студентите ще имат право на избор да разработват една от изтеглените две теми.
Повечето от темите, включени в Програмата по география на България включват съдържанието на няколко урока. При писмената разработка трябва да се спазват препоръките, посочени в методическите указания. Анализът и оценките на разглежданите географски обекти и явления трябва да се извърши задълбочено и логично, като се привеждат верни факти и доказателства за тенденциите в тяхното развитие. Конкретните данни по темите Население, Селища, Стопанство и Социално-икономически региони трябва да бъдат актуализирани – да се отнасят за 2006, 2007 и 2008 г. При подготовката си кандидат-студентите трябва да ползват подходящи географски карти и атласи на България. По този начин се улеснява и разширява усвояването на необходимия материал по География на България и се формират правилни пространствени представи.
Основно изискване към кандидат-студентите е логично изложение на съдържанието на темата, коректно използване на фактите, задълбочени анализи и вярно формулирани обобщения и изводи, завършеност на темата, добра езикова култура и правописна грамотност.
Не се разрешава внасянето на шаблони и чертежни инструменти, както и използването на молив.

Литература
Димов, Н. и др. География и икономика за 10 клас. Задължителна подготовка. – С., Просвета, 2001.
Димов, Н. и др. География за 10 клас . Задължителна избираема подготовка. – С., Просвета, 2001.
Димов, Н. и др. География и икономика за 12 клас . Задължителна избираема подготовка. – С., Просвета, 2001.
Петров, П. и др. География и икономика за 10 клас. Задължителна подготовка. – С., Анубис, 2001.
Пенин, Р. и др. География и исономика за 10 клас . Задължителна избираема подготовка. – С., Булвест, 2001.
Пенин, Р. и др. География за 10 клас . Задължителна избираема подготовка. – С.,Булвест, 2001.
Пенин, Р. и др. География и икономика за 10 клас. Задължителна подготовка. – С., Булвест, 2001.
Попов, А. и др. География и икономика за 10 клас. Задължителна подготовка. – С., Сиела, 2002.
Попов, А. и др. География за 12 клас . Задължителна избираема подготовка. – С ., Сиела, 2002.
Христова, Н. и др. География и икономика за 10 клас. Задължителна подготовка. – С., Бенида, 2001.
Атлас по география на България за 10 клас, Картография ЕООД, С., 2004.

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: