Кандидат-студент 2017

Пловдивски университет с 12 предварителни изпита през юни 2010 г.

Posted on: март 31, 2010


И през 2010 година Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ дава още една възможност на кандидатстващите, като обявява предварителни дати за следните изпити:

Биология 1 юни (вторник)
Английски език 1 юни (вторник)
Информатика 1 юни (вторник)
Български език 2 юни (сряда)
История на България 3 юни (четвъртък)
Химия 3 юни (четвъртък)
Математика 4 юни (петък)
Българска литература 5 юни (събота)
Теология 5 юни (събота)
Музика 5 юни (събота)
Изобразително изкуство 5 юни (събота)
Физика 5 юни (събота)

Начало на изпитите – 9.00 часа.

Из­пит за про­вер­ка на го­вор­ни и ко­му­ни­ка­тив­ни спо­соб­нос­ти ще се про­веж­да на 1, 2, 3, 4 и 5 юни от 14.00 до 17.00 ча­са в 13-а ау­ди­то­рия на Рек­то­ра­та.

Оцен­ки­те от тях са рав­нос­той­ни на те­зи от пла­ни­ра­ни­те за про­веж­да­не през юли кон­ку­рс­ни из­пи­ти.

На пред­ва­ри­тел­ни­те из­пи­ти мо­гат да се явят всич­ки же­ла­е­щи, ка­то с по­лу­че­ни­те оцен­ки мо­гат да участ­ват в кла­си­ра­не­то или да се явят от­но­во на съ­щи­те из­пи­ти, ако по­лу­че­на­та оцен­ка не ги за­до­во­ля­ва. При фор­ми­ра­не на ба­ла за кла­си­ра­не­то се взема по-ви­со­ка­та от две­те оцен­ки, ако кан­ди­да­т­ства­щи­те са се яви­ли как­то на пред­ва­ри­тел­ни­те, та­ка и на кон­ку­рс­ни­те из­пи­ти през юли.

Же­ла­е­щи­те за­я­вя­ват учас­тие, ка­то по­да­ват заявление, предс­та­вяй­ки лич­на кар­та (ори­ги­нал и ксе­ро­ко­пие), в цент­рал­на­та сгра­да на уни­вер­си­те­та в Уни­вер­си­те­тс­кия ин­фор­ма­ци­о­нен център от 22 март до 21 май и  в бюрата по градове на ЦКПИ и НАПС.

На пред­ва­ри­тел­ни­те кан­ди­да­тс­ту­де­н­тски из­пи­ти мо­гат да се явят ли­ца, завър­ши­ли сред­но об­ра­зо­ва­ние в пре­диш­ни го­ди­ни или дип­ло­ми­ра­щи се през учеб­на­та 2009/2010 го­ди­на. С ре­зул­та­ти­те от пред­ва­ри­тел­ни­те кон­курс­ни из­пи­ти мо­же да се участ­ва в об­що­то кла­си­ра­не, при по­ло­же­ние че кан­ди­да­т-с­ту­ден­ти­те от­го­ва­рят на ус­ло­ви­я­та за кан­ди­да­т­ства­не и по­да­дат съ­от­вет­ни­те до­ку­мен­ти в утвър­де­ни­те сро­ко­ве.

До­ку­мен­ти за оцен­ки от пред­ва­ри­тел­ни­те из­пи­ти се по­лу­ча­ват след обя­вя­ва­не на ре­зул­та­ти­те от съ­от­вет­ни­те из­пи­ти през юли.

От 2009 го­ди­на се утвъ­ржда­ва ва­лид­ност на оцен­ка­та от ус­пеш­но по­ло­жен кан­ди­да­тс­ту­де­н­тски при­е­мен из­пит, издър­жан на пред­ва­ри­тел­на или ре­дов­на се­сия, в рам­ки­те на три ка­лен­дар­ни го­ди­ни от да­та­та на по­ла­га­не.

По­ло­жи­ли­те ус­пеш­но из­пи­та мо­гат да участ­ват в кла­си­ра­ния за за­пис­ва­не в уни­вер­си­те­тс­ки спе­ци­ал­нос­ти в го­ди­на­та на завъ­ршва­не на сред­но об­ра­зо­ва­ние.

Кан­ди­дат-сту­ден­ти, по­ло­жи­ли из­пит за съ­от­вет­на­та спе­ци­ал­ност с оцен­ка, рав­на или по-ви­со­ка от Мно­го добър 4.50, мо­гат да се за­пи­шат пред­ва­ри­тел­но в съ­от­вет­на­та спе­ци­ал­ност при на­ли­чие на ка­па­ци­тет, утвър­ден от МОМН и НА­ОА.

Кла­си­ра­ни­те и за­пи­са­ни кан­ди­дат-сту­ден­ти при­до­би­ват пра­ва­та на сту­денти след предс­та­вя­не на дип­ло­ма за завър­ше­но сред­но об­ра­зо­ва­ние до 3 юли на съ­от­вет­на­та го­ди­на.

Източник: http://www.uni-plovdiv.bg

Advertisements

4 Коментари to "Пловдивски университет с 12 предварителни изпита през юни 2010 г."

iskam da znam za universiteta v plovdiv kude moga da podavam dokumenti za predvaritelniq izpit

Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов” 25 / сградата на Техн. университет – филиал Пловдив./ тел. 032 / 659 502 и 0888 645 158

и тук Пловдив
ул. „Цар Асен“ 24 (до входа на ПУ)
тел. 032/624 266; GSM: 0888/239 120

Iskam da popitam koga sa redovnite izpiti po geografiq?

10 юли 2011

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: