Кандидат-студент 2017

Изпитът по История на България в СУ

Posted on: март 27, 2010


Писменият изпит по история в СУ „Св. Климент Охридски” се състои в развиване на тема по даден исторически проблем. Времетраенето на изпита е 4 астрономически часа. Предложената изпитна програма е съставена въз основа на учебната програма по история на България за ХІ клас на СОУ – задължителна подготовка. В нея са включени основни проблеми, които са обединени в тематични кръгове и се отнасят до развитието на българската държава и на българското общество във времето от края на VІІ до средата на ХХ в. Темите се конкретизират в деня на изпита и формулировките могат да се различават от предварително обявените в програмата, но отчитат заложения в нея проблеми. В деня на конкурсния изпит на лотариен принцип ще се изтеглят две алтернативни теми. Всеки кандидатстудент има право да пише по една от тях.


Основни цели на изпита

– да провери историческите знания на кандидат-студентите, предвидени в държавните образователни изисквания за първо равнище;
– да провери уменията на кандидат-студентите за създаване на аргументиран текст по определен проблем;
– да провери нивото на владеeне на книжовния български език, доколкото това е условие за създаване на правилен текст.

Критерии за проверка и оценяване на изпитната работа

Предлаганият формат на изпита дава възможност да се установят и оценят историческите компетентности и езиковата култура на кандидат-студентите, а не на наизустени знания. Проверяват се техните умения за:
– ясна структура на изложението и разкриване на логическата връзка между събитията;
– правилен подбор на фактологическия материал и неговата систематизация в хронологическа последователност;
– анализ и обобщения върху определени събития, личности, явления и процеси, които са свързани с основните въпроси по темата;
– коректно използване на историческата терминология;
Оценката на историческите знания се осъществява на основата на:
– изчерпателността на фактологическия материал по зададената тема, заложен в учебната програма по история на България за ХІ клас на СОУ – задължителна подготовка;
– точна хронология на събитията, явленията и процесите, които са предмет на анализ и оценка в темата;
– изводи и обобщения по темата;
– езикова и стилова грамотност на изложението.
При пропуск на основен въпрос оценката се намалява до две единици.

Методически указания

За успешното полагане на изпит на кандидатстудентите се препоръчва:
– да усвоят задълбочено задължителния учебен материал по проблемите, заложени в програмата по история на България;
– да използват тестовата форма за проверка на знанията;
– да се научат да развиват тема на основата на план-тезиси по съответните учебни проблеми и въпроси;
– да се стремят при разработването на темата да обособят ясно увода, изложеието и заключението на темата.
Забележка: От кандидатстудентите не се изисква в увода да посочват автори и изследвания по проблемите, които са предмет на темата.

Литература

История на България от древността до наши дни – за 11 клас, авторски колектив: Делев, П., Г. Бакалов, П. Ангелов, Ц. Георгиева, П. Митев, И. Илчев, И. Баева, Е. Калинова, С., Планета 3, 2001.

История и цивилизация – за 11 клас на СОУ, авторски колектив: Гюзелев, В., Р. Гаврилова, И. Стоянов, М. Лалков, Л. Огнянов, М. Радева. С., Просвета, 2001.

История и цивилизация – за 11 клас на средните общообразувателни училища, авторски колектив: Мутафчиева, В., К. Косев, С. Грънчаров, Х. Матанов, И. Илиев, А. Василев. С., Анубис, 2001.

Програма за кандидатстудентския конкурсен изпит по История на България

Кандидатстудентски изпити

На кандидатстудентския изпит по История на България, на 16 юли 2009 г.,  Биляна Троанска от София изтегли две теми: първата изтеглена тема е „Политическа хегемония на Българското царство в Европейския югоизток при цар Иван Асен ІІ“. Втората тема e „Политическо могъщество на българската държава при цар Симеон (893-927 г.)“.
Кандидат-студентите имат на разположение четири астрономически часа  да пишат по една избрана от тях тема. Изпитът по История на България в Софийския университет е един от най-масовите и с него се кандидатства за 24 специалности. Желание за участие в изпита са заявили 2162 души.

На предварителния кандидатстудентски изпит по История на България на 26 април 2009 г. 2500 кандидати имаха избор между двете теми: жение за новобългарска просвета през епохата на Възраждането“ и „Възстановяване и развитие на Българското царство /1185-1207 г./“. Кандидатите имат на разположение четири астрономически часа, в които да разработят една от двете теми. Успешно положеният изпит по История на България им дава право да кандидатстват за 22 специалности в СУ.

„Външната политика на България в периода 1939 – 1944” и „Обществено-политическата дейност на Георги Раковски” са двете изтеглени теми на кандидатстудентския изпит по История на България в Софийския университет „Св. Климент Охридски” на 16 юли 2008 г. Близо 2500 души пишат по тях. Темите бяха изтеглени от кандидатстудентката Сиана Стоянова от Варна.

Резултатите от предварителния изпит по история са обнадеждаващи, тъй като там са били получени над 100 отлични оценки, включително и една пълна шестица. Критериите за оценяване се разработват от комисия, но историята предполага поне две неща: познаване на фактите и тяхното осмисляне. Фактът сам по себе си говори, но връзката между събитията, процесите и явленията трябва да бъде представена с разсъжденията на кандидатстудентите. Едно добро съчетаване на оптимален брой факти с връзката, разсъжденията и резултатите до тях, би довела до една значително добра оценка. Обикновено се казва, когато си на изпит по история, че трябва да знаеш миналото, да, но трябва да можеш чисто стилистично добре да го отразиш, а и граматиката не е без значение.

„Основаване и начално развитие на българската държава при хан Аспарух и хан Тервел” и „Априлското въстание – 1876 година” са двете теми, които бяха изтеглени на предварителния изпит по История на България на 11 май 2008 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. На изпита се явиха над 2600 кандидати. Те сами можеха да изберат по коя от двете теми ще пишат.

За първи път на този предварителен изпит се теглят две теми, времето за писане е четири часа вместо досегашните пет, а при получаване на задоволяваща ги оценка кандидатите могат да не се явяват на редовния изпит през лятото.

Виолета Иванова от Самоков изтегли темите, между които трябваше да избират явилите се на предварителния изпит по история.
Деканът на Историческия факултет Пламен Митев увери, че са взети мерки срещу преписване и подсказване и добави: „За съжаление техниката непрекъснато се развива. През последните години имаше разни опити с технически средства. Освен традиционните форми на ‘пищови’ – както ние ги наричаме, писмени цели страници от учебници, или навити на рулца помощни материали, масово се използваха мобилни телефони. Аз се надявам, че в Софийския университет ще попаднат хора, които знаят, а не които ще разчитат на техническите помощни материали.“
След края на изпита стана ясно, че осем кандидатстуденти са хванати да ползват помощни средства по време на изпита. В седем от случаите става дума за традиционно преписване от хартиени „пищови“, а при осмия е подсказвано от мобилен телефон като кандидатстудентът е приемал чрез слушалка в ухото си.

„България през първата половина на ІХ век“ беше темата на кандидатстудентския изпит по История на България в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, изтеглена на 17 юли 2007 г. в 65-а аудитория на Алма матер от кандидатстудентката Михаела Мечкуева.

Председателят на изпитната комисия доц. Пламен Митев поясни, че кандидатите трябва да покажат добро познаване на историческата фактология, умение за исторически анализ на събитията и личностите от посочения период и добра езикова култура. Изпитните теми трябва да включват периодите на управление на хановете Крум, Омуртаг, Маламир и Пресиян, при които българското ханство се разширява и укрепва.
На изпита се явиха над 3000 кандидати.

Предварителният изпит по История на България в рамките на кандидатстуденската кампания за 2007 г. се проведе на
13 май 2007 г. на тема:

„Любен Каравелов и Васил Левски начело на българското националнореволюционно движение“.

Темата беше изтеглена от кандидатстудентката Мартина Узунова от Варна в 9.00ч., в 65-а аудитория на университета. Изтеглени са били и две контролни теми – „Зараждане на българската национална идея – Паисий и Софроний“ и „Основаване и начално развитие на българската държава при хан Аспарух и хан Тервел“. За първия изпит са се записали 3516 кандидатстуденти.

С двата изпита Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Историческият факултет предоставят възможност на кандидатстващите за специалности, изискващи конкурсен приемен изпит по История на България, да се явят на предварителен изпит през м. май и на основен през м. юли. Оценката от предварителния изпит е равностойна на тази от  конкурсния изпит през м. юли.

На предварителния изпит могат да се явят всички желаещи и с получената оценка да участват в класирането. Ако оценката не ги удовлетворява, те запазват правото си да участват отново на същия изпит в същата година на кандидатствоне. При формиране на бала за класиране автоматично се взема по-високата от двете оценки, в случай че кандидатстудентите са се явили както на предварителния така и на конкурсния изпит през месец юли.

На предварителния кандидатстудентски изпит по История на България имат право да се явят лица, завършили средно образование в предишни години или тези, които завършват през текущата година.
С резултата от предварителния конкурсен изпит се участва в общото класиране при положение, че кандидатстудентите отговарят на условията за кандидатстване и са подали съответните документи в утвърдените срокове през месец юни.
Повече информация можете да получите на телефони 9308466 – Учебен отдел на СУ и 9308223 – Деканат на Исторически факултет и в Справочника за кандидатстуденти на Софийски университет за съответната учебна година.

Източник: Сайт на ИФ на СУ

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: